Spiritual Kung Fu

Spiritual Kung Fu

Genre: Action

Actor: Chih-Ping Chiang

Director: Wei Lo

Country: Hongkong

Duration: 94 min

Quality: HD

Release:1978

IMDb: 5.8