Sixty Million Dollar Man

Sixty Million Dollar Man

Genre: Comedy , Fantasy , Sci-Fi

Actor: Gigi Leung

Director: Wai Man Yip Jing Wong

Country: Hongkong

Duration: 92 min

Quality: HD

Release:1995

IMDb: 6.2